Akty prawne

a) Ustawy

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity, Dz.U.2012r poz 391) (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000391)

*coś takiego Ustawa z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity, Dz.U.2012r poz 391) *

- Ustawa z dnia 1 lipca 2011r o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. 2011r Nr152 poz.897) (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111520897)

-Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach (Dz.U. 2013 poz.21) (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000021)

-Ustawa z dnia 11 maja 2011 r o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 638) (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010630638)

b) Rozporządzenia

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystości ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz.U. z 2012r poz. 630) (http://www.mos.gov.pl/g2/big/2012_06/8c4e002f82ec5853a5619d1287834f2a.pdf)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012r w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012r poz. 676) (http://www.mos.gov.pl/g2/big/2012_07/6a6d7b3cb1b041aa4c9d30290755f8d6.pdf)