Definicje

Bioodpady – odpady ulegające biodegradacji . Zaliczamy do nich odpady z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność.

Gospodarowanie odpadami – zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów, łącznie z nadzorem nad tymi działaniami oraz miejscem ich wykonywania.

Gospodarka odpadami – wytwarzanie i gospodarowanie odpadami.

Odpady komunalne – odpady powstające w gospodarstwach domowych, poza odpadami niebezpiecznymi i samochodami wycofanymi z eksploatacji.

Selektywna zbiórka – zbieranie konkretnego strumienia odpadów (plastik, szkło, papier itd.) w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania odpadów.

Spalanie odpadów – zakład lub część jego przeznaczona do termicznego przekształcenia odpadów z odzyskiem lub bez odzysku wytwarzanej energii cieplnej. Zakład taki posiada specjalne urządzenia, które są w stanie oczyszczać gazy odlotowe, monitorować oraz kontrolować proces spalania.

Substancje niebezpieczne – wszelkie ciecze, gazy lub ciała stałe, które stanowią zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa.

Recykling – jedna z metod ochrony środowiska naturalnego, polegająca na ponownym przetworzeniu odpadów na produkty, materiały lub substancje, wykorzystywanych w pierwotnym celu lub innych celach. Sprzyja to ograniczeniu zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszeniu Ilości energii użytej do wytworzenia produktu. Przykład: Poddając recyklingowi odpady aluminiowe zużywamy tylko 5% energii potrzebnej do produkcji nowego opakowania, co znacząco sprzyja ochronie środowiska zmniejszając emisje zanieczyszczeń.

Odpady – substancje, bądź przedmioty, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć lub do ich pozbycia jest obowiązany.

Odpady opakowaniowe - wszystkie opakowania, w tym opakowania wielokrotnego użytku, wycofane z ponownego użycia. Wyróżniamy opakowania metalowe, z tworzyw sztucznych, pojemniki ciśnieniowe, kartony, folie, drewniane palety.

Odzysk – wszelkie działania mające na celu wykorzystanie odpadów w całości lub w części, lub mające na celu odzyskanie z odpadów surowców, materiałów lub energii. Do odzysku zaliczamy także spalanie odpadów w spalarniach.

Emisja zanieczyszczeń – wprowadzanie do środowiska(wody, gleby lub ziemi) zanieczyszczeń wynikających z działalnością człowieka, czyli substancji oraz energii.

Degradacja środowiska – przyroda jest w stanie samodzielnie oczyszczać się z zanieczyszczeń, jednak gdy emisja zanieczyszczeń jest zbyt duża ta zdolność przyrody nie funkcjonuje prawidłowo i ulega pogorszeniu. Pogarsza się stan powietrza, wód, gleb, rzeźby terenu, krajobrazu.

Zasady gospodarowania odpadami – pojęcie to wynikło z ustawy o odpadach, ma na celu uregulowanie racjonalnego zagospodarowania odpadów. Do zadań gospodarki odpadami należy zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów.