Zezwolenia

 Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami, posiada zezwolenia na gospodarkę następującymi odpadami:

Kod odpadu

Opis kodu

01

Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin

01 01

Odpady z wydobywania kopalin

01 01 01

Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80)

01 01 02

Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali

01 01 80

Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu

01 03

Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali

01 03 06

Inne odpady po przeróbcze nie zawierające substancji niebezpiecznych (wyłączając: odpady z przeróbki rud siarczkowych powodujące samoczynne zakwaszanie środowiska w czasie składowania)

01 03 08

Odpady w postaci pyłów i proszków inne niezawierające substancji niebezpiecznych

01 03 81

Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 08, niezawierające substancji niebezpiecznych

01 03 99

Inne nie wymienione odpady

01 04

Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali

01 04 08

Odpady żwiru lub skruszone skały nie zawierające substancji niebezpiecznych

01 04 09

Odpadowe piaski i iły

01 04 10

Odpady w postaci pyłów i proszków inne niezawierające substancji niebezpiecznych

01 04 13

Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał nie zawierające substancji niebezpiecznych

01 04 81

Odpady z flotacyjnego wzbogacenia węgla niezawierające odpadów niebezpiecznych

01 04 83

Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych nie zawierające substancji niebezpiecznych

01 04 85

Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, aparytów) niezawierające substancji niebezpiecznych

01 04 99

Inne nie wymienione odpady

01 05

Płuczki wiertnicze i inne odpady wiertnicze

01 05 99

Odpady z płuczki wiertniczej (wyłączając: płuczki i odpady z odwiertów wody słodkiej, ropy naftowej, zawierającej substancje niebezpieczne, zawierające baryt i chlorki)

02

Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności

02 01

Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa

02 01 01

Osady z mycia i czyszczenia

02 01 03

Odpadowa masa roślinna

02 01 04

Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)

02 01 07

Odpady z gospodarki leśnej

02 01 99

Pozostałe odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa (wyłączając: odpadową tkankę zwierzęcą; odchody zwierzęce; odpady z agrochemikaliów; odpady metalowe; zwierzęta padłe, ubite z konieczności, odpadowa tkanka zwierzęca wykazująca właściwości niebezpieczne lub wyjątkowego ryzyka; odpady z upraw hydroponicznych)

02 02

Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego

02 02 03

Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa

02 02 82

Odpady z produkcji mączki rybnej niewykazująca właściwości niebezpiecznych

02 03

Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkcji ekstraktów drożdżowych, przygotowywania i fermentacji melasy (z wyłączeniem 02 07)

02 03 02

Odpady konserwantów

02 03 03

Odpady poekstrakcyjne

02 03 04

Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa

02 03 81

Odpady z produkcji pasz roślinnych

02 03 82

Odpady tytoniowe

02 03 99

Pozostałe odpady (wyłączając: szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców; osad z zakładowych oczyszczalni ścieków; wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych inne niż odpady z produkcji pasz roślinnych;

02 05

Odpady z przemysłu mleczarskiego

02 05 01

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania

02 06

Odpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego

02 06 02

Odpady konserwantów

02 06 80

Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze

02 06 99

Pozostałe odpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego (wyłączając: surowce i produkty nieprzydatne do spożycia; osad z zakładowych oczyszczalni ścieków)

02 07

Odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych (z wyłączeniem kawy, herbaty i kakao)

02 07 04

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa

03

Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury

03 01

Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli

03 01 01

Odpady kory i korka

03 01 05

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir niezawierające substancji niebezpiecznych

03 01 81

Odpady z chemicznej przeróbki drewna niezawierające substancji niebezpiecznych

03 01 99

Pozostałe odpady z przetwórstwa drewna oraz produkcji płyt i mebli (wyłączając: trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir, osady z zakładowych oczyszczalni ścieków)

03 02

Odpady powstające przy konserwacji drewna

03 02 99

Odpady powstające przy konserwacji drewna (wyłączając: środki do konserwacji i impregnacji drewna; metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna; nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna; inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne)

03 03

Odpady z produkcji oraz z przetwórstwa masy celulozowej, papieru i tektury

03 03 01

Odpady z kory i drewna

03 03 07

Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury

03 03 08

Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu

03 03 10

Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji

03 03 99

Pozostałe odpady z produkcji oraz przetwórstwa masy celulozowej, papieru i tektury (wyłączając: osady i szlamy z produkcji celulozy metodą siarczynową; szlamy z odbarwienia makulatury; odpady szlamów defekosaturacyjnych; osady z zakładowych oczyszczalni inne niż wymienione w 03 03 10; szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem; szlamy z innych procesów bielenia)

04

Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego

04 01

Odpady z przemysłu skórzanego i futrzarskiego

04 01 08

Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór)

04 01 09

Odpady z polerowania i wykańczania

04 01 99

Pozostałe odpady z przemysłu skórzanego u futrzarskiego (wyłączając: odpady z mizdrowania, wapnienia, odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki, zawierające chrom, z zakładowych oczyszczalni ścieków; brzeczka garbująca zawierająca chrom)

04 02

Odpady z przemysłu tekstylnego

04 02 09

Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)

04 02 10

Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski)

04 02 15

Odpady z wykańczania niezawierające rozpuszczalników

04 02 17

Barwniki i pigmenty niezawierające substancji niebezpiecznych

04 02 21

Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych

04 02 22

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych

04 02 80

Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych

04 02 99

Inne niewymienione odpady

05

Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla

05 01

Odpady z przeróbki (np. rafinacji) ropy naftowej

05 01 17

Bitum

05 01 99

Pozostałe niewymienione odpady z przeróbki (wyłączając: osady z odsalania, dna zbiorników, zakładowych oczyszczalni ścieków; odpady z alkalicznego oczyszczania paliw, kolumn chłodniczych, zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej, kwaśne szlamy z procesów alkilowania; wycieki ropy naftowej; zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń; kwaśne smoły; inne smoły; ropa naftowa zawierająca kwasy; zużyte naturalne materiały filtracyjne)

05 06

Odpady z pirolitycznej przeróbki węgla

05 06 99

Odpady z pirolitycznej przeróbki węgla (wyłączając: odpady z kolumn chłodniczych, ciekłe zawierające fenole; kwaśne smoły, inne smoły)

06

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej

06 02

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania wodorotlenków

06 02 99

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania wodorotlenków (wyłączając: sole i roztwory zawierające cyjanki, metale ciężkie i inne domieszki; tlenki metali zawierające metale ciężkie i inne domieszki, inne wodorotlenki)

06 03

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania soli i ich roztworów oraz tlenków metali

06 03 14

Sole i roztwory niezawierające cyjanków i metali ciężkich

06 03 16

Tlenki metali nie zawierające metali ciężkich

06 04

Odpady zawierające metale inne niż wymienione w 06 03

06 04 99

Odpady zawierające metale (wyłączając: odpady zawierające arsen, rtęć, inne metale ciężkie)

06 11

Odpady z produkcji pigmentów oraz zmętniaczy nieorganicznych

06 11 81

Odpady z produkcji związków chromu

06 11 82

Odpady z produkcji związków kobaltu

06 13

Odpady z innych nieorganicznych procesów chemicznych

06 13 03

Czysta sadza

06 13 99

Pozostałe niewymienione odpady z innych nieorganicznych procesów chemicznych (wyłączając: nieorganiczne środki ochrony roślin, środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy; zużyty węgiel aktywny; odpady z przetwarzania azbestu; sadze zawierające lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi)

07

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej

07 01

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania podstawowych produktów przemysłu chemii organicznej

07 01 80

Wapno pokarbidowe niezawierające substancji niebezpiecznych (inne niż pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne)

07 02

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetycznych

07 02 13

Odpady tworzyw sztucznych

07 02 15

Odpady z dodatków nie zawierające substancji niebezpiecznych

07 02 17

Odpady zawierające silikony niezawierające niebezpiecznych silikonów

07 02 80

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy

07 02 99

Pozostałe niewymienione odpady (wyłączając: wody popłuczne i ługi macierzyste; rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste; inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste; pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców; inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne; zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców; inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne; osady z zakładowych oczyszczalni ścieków)

07 03

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych barwników oraz pigmentów (z wyłączeniem podgrupy 06 11)

07 03 99

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych barwników oraz pigmentów (wyłączając: wody popłuczne i ługi macierzyste; rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste; inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste; pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców; inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne; zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców; inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne; osady z zakładowych oczyszczalni ścieków)

07 05

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farmaceutyków

07 05 14

Odpady stałe niezawierające substancji niebezpiecznych

07 05 99

Pozostałe odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farmaceutyków (wyłączając: wody popłuczne i ługi macierzyste; rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste; inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste; pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców; inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne; zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców; inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne; osady z zakładowych oczyszczalni ścieków; odpady ciekłe)

07 06

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tłuszczów, natłustek, mydeł, detergentów, środków dezynfekujących i kosmetyków

07 06 80

Ziemia bieląca z rafinacji oleju

07 06 81

Zwroty kosmetyków i próbek

07 06 99

Pozostałe niewymienione odpady (wyłączając: wody popłuczne i ługi macierzyste; rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste; pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców; inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne; zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców; inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne; osady z zakładowych oczyszczalni ścieków)

08

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich

08 01

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakierów

08 01 12

Odpady farb i lakierów niezawierające rozpuszczalników organicznych lub innych substancji niebezpiecznych

08 01 18

Odpady z usuwania farb i lakierów niezawierające rozpuszczalników organicznych lub innych substancji niebezpiecznych

08 01 99

Pozostałe niewymienione odpady (wyłączając: szlamy z usuwania farb i lakierów; szlamy wodne zawierające farby i lakiery; zawiesiny wodne farb lub lakierów; zmywacz farb lub lakierów)

08 02

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych powłok (w tym materiałów ceramicznych)

08 02 01

Odpady proszków powlekających

08 02 99

Pozostałe niewymienione odpady (wyłączając: szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne; zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne)

08 03

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb drukarskich

08 03 13

Odpady farb drukarskich niezawierające substancji niebezpiecznych

08 03 18

Odpadowy toner drukarski niezawierający substancji niebezpiecznych

08 03 99

Pozostałe niewymienione odpady (wyłączając: szlamy wodne zawierające farby drukarskie; odpady ciekłe zawierające farby drukarskie; szlamy farb drukarskich; zużyte roztwory trawiące; zdyspergowany olej)

08 04

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania klejów oraz szczeliw (w tym środki do impregnacji wodoszczelnej)

08 04 10

Odpadowe kleje i szczeliwa niezawierające rozpuszczalników organicznych lub substancji niebezpiecznych

08 04 12

Osady z klejów i szczeliw niezawierające rozpuszczalników organicznych lub substancji niebezpiecznych

08 04 99

Pozostałe niewymienione odpady (wyłączając: uwodnione szlamy klejów lub szczeliw; odpady ciekłe klejów lub szczeliw; olej żywiczny)

09

Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych

09 01

Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych

09 01 07

Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra

09 01 08

Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra

09 01 10

Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii

09 01 99

Pozostałe niewymienione odpady ( wyłączając: wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów, wywoływaczy do płyt offsetowych; roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach, utrwalaczy, wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających; osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro; aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterię; odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra; przeterminowane odczynniki fotograficzne)

10

Odpady z procesów termicznych

10 01

Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw (z wyłączeniem grupy 19)

10 01 01

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów paliw płynnych)

10 01 05

Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych

10 01 07

Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu

10 01 19

Odpady z oczyszczania gazów odlotowych niezawierające substancji niebezpiecznych inne niż wymienione w 10 01 05, 10 01 07

10 01 24

Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)

10 01 80

Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych

10 01 81

Mikrosfery z popiołów lotnych

10 01 82

Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)

10 01 99

Pozostałe niewymienione odpady (wyłączając: popioły lotne węgla, torfu, drewna niepoddanego obróbce chemicznej; popioły lotne i pyły z kotłów paliw płynnych; kwas siarkowy; popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo; popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania; osady z zakładowych oczyszczalni ścieków; uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów; odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni; odpady z uzdatniania wody chłodzącej)

10 02

Odpady z hutnictwa żelaza i stali

10 02 11

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

10 02 12

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 02 11

10 02 08

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych niezawierające substancji niebezpiecznych

10 02 80

Zgary z hutnictwa żelaza

10 02 81

Odpadowy siarczan żelazawy

10 05

Odpady z hutnictwa cynku

10 05 80

Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych

10 08

Odpady z hutnictwa pozostałych metali nieżelaznych

10 08 99

Pozostałe niewymienione odpady (wyłączając: cząstki i pyły; słone żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej; inne żużle; zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach; odpady zawierające smołę z produkcji anod; zawierające węgiel z produkcji anod; odpadowe anody; pyły z gazów odlotowych; szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych; odpady z uzdatniania wody chłodzącej)

10 09

Odpady z odlewnictwa żelaza

10 09 03

Żużle odlewnicze

10 09 06

Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania niezawierające substancji niebezpiecznych

10 09 08

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania niezawierające substancji niebezpiecznych

10 09 10

Pyły z gazów odlotowych niezawierające substancji niebezpiecznych

10 09 12

Inne cząstki stałe niezawierające substancji niebezpiecznych

10 09 99

Pozostałe niewymienione odpady (wyłączając: odpadowe środki wiążące; odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów; wybrakowane wyroby żeliwne)

10 10

Odpady z odlewnictwa metali nieżelaznych

10 10 03

Zgary i żużle odlewnicze

10 10 06

Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania niezawierające substancji niebezpiecznych

10 10 08

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania niezawierające substancji niebezpiecznych

10 10 12

Inne cząstki stałe niezawierające substancji niebezpiecznych

10 10 99

Pozostałe niewymienione odpady (wyłączając: pyły z gazów odlotowych; odpadowe środki wiążące; odpady środków do wykrywania pęknięć)

10 11

Odpady z hutnictwa szkła

10 11 16

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych niezawierające substancji niebezpiecznych

10 11 99

Pozostałe niewymienione odpady (wyłączając: odpady włókna szklanego i tkanin włókna szklanego; cząstki i pyły; odpady z przygotowania mas wsadowych; szkło odpadowe; szlamy z polerowania i szlifowania szkła; szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych; odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków; szlamy fluorokrzemianowe; odpady zawierające azbest)

10 12

Odpady z produkcji wyrobów ceramiki budowlanej, szlachetnej i ogniotrwałej (wyrobów ceramicznych, cegieł, płytek i produktów konstrukcyjnych)

10 12 01

Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej

10 12 03

Cząstki i pyły

10 12 06

Zużyte formy

10 12 08

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce plastycznej)

10 12 10

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych niezawierające substancji niebezpiecznych

10 12 99

Pozostałe niewymienione odpady (wyłączając: szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych; odpady ze szkliwienia; szlamy z zakładowych oczyszczalni)

10 13

Odpady z produkcji spoiw mineralnych (w tym cementu, wapna i tynku) oraz z wytworzonych z nich wyrobów

10 13 01

Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej

10 13 06

Cząstki i pyły niezawierające substancji niebezpiecznych (z wyłączeniem 10 13 13)

10 13 10

Odpady z produkcji elementów cementowo-azbestowych niezawierające azbestu

10 13 11

Odpady z cementowych materiałów kompozytowych niezawierających azbestu inne niż wymienione w 10 13 10

10 13 13

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych niezawierające substancji niebezpiecznych

10 13 80

Odpady z produkcji cementu

10 13 81

Odpady z produkcji gipsu

10 13 82

Wybrakowane wyroby

10 13 99

Pozostałe niewymienione odpady (wyłączając: odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego; szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych; odpady zawierające azbest; odpady betonowe i szlam betonowy

10 80

Odpady z produkcji żelazostopów

10 80 01

Żużle z produkcji żelazokrzemu

10 80 03

Żużle z produkcji żelazochromu

10 80 04

Pyły z produkcji żelazochromu

10 80 05

Żużle z produkcji żelazomanganu

10 80 06

Pyły z produkcji żelazomanganu

10 80 99

Pozostałe niewymienione odpady (wyłączając: pyły z produkcji żelazokrzemu)

11

Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych

11 01

Odpady z obróbki i powlekania metali oraz innych materiałów (np. procesów galwanicznych, cynkowanie, wytrawianie, fosforowanie, alkalicznego odtłuszczania, anodowania)

11 01 10

Szlamy i osady pofiltracyjne niezawierające substancji niebezpiecznych

11 01 99

Pozostałe niewymienione odpady (wyłączając: kwasy trawiące; alkalia trawiące; osady i szlamy z fosforanowania; wody popłuczne; odpady z odtłuszczania; odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej; nasycone lub zużyte żywice jonowymienne; inne odpady zawierające substancje niebezpieczne)

12

Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych

12 01

Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych

12 01 01

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów

12 01 03

Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych

12 01 05

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych

12 01 13

Odpady spawalnicze

12 01 15

Szlamy z obróbki metali niezawierające substancji niebezpiecznych

12 01 21

Zużyte materiały szlifierskie niezawierający substancji niebezpiecznych

12 01 99

Pozostałe niewymienione odpady (wyłączając: cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów; cząstki i pyły metali nieżelaznych; odpadowe oleje mineralne z obróbki metali; odpadowe emulsje i roztwory olejowe; syntetyczny olej z obróbki metali; zużyte woski i tłuszcze; odpady poszlifierskie; szlamy z obróbki metali zawierające oleje; olej z obróbki metali łatwo ulegający biodegradacji)s

15

Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach

15 01

Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03

Opakowanie z drewna

15 01 05

Opakowanie wielomateriałowe

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07

Opakowanie ze szkła

15 01 09

Opakowanie z tekstyliów

15 02

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne

15 02 03

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne (wyłączając filtry i oleje nieujęte w innych grupach) niezanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

16

Odpady nieujęte w innych grupach

16 01

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny poza drogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)

16 01 03

Zużyte opony

16 01 12

Okładziny hamulcowe niezawierające azbestu

16 01 17

Metale żelazne

16 01 18

Metale nieżelazne

16 01 19

Tworzywa sztuczne

16 01 20

Szkło

16 01 22

Elementy samochodowe (wyłączając: filtry olejowe; elementy zawierające rtęć, PCB; elementy wybuchowe; zbiorniki na gaz skroplony; niebezpieczne elementy)

16 01 99

Pozostałe niewymienione elementy (wyłączając: zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy; płyny hamulcowe; płyny zapobiegające zamarzaniu)

16 02

Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych

16 02 14

Zużyte urządzenia niezawierające PCB i zawierające niebezpieczne elementy

16 02 16

Elementy usunięte z zużytych urządzeń niezawierające niebezpiecznych elementów

16 03

Partie produktów nieodpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne do użytku.

16 03 04

Nieorganiczne odpady niezawierające substancji niebezpiecznych inne niż wymienione w 16 03 80

16 03 06

Organiczne odpady niezawierające substancji niebezpiecznych inne niż wymienione w 16 03 80

16 03 80

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia

16 06

Baterie i akumulatory

16 06 04

Baterie alkaliczne niezawierające rtęci

16 06 05

Inne baterie i akumulatory (wyłączając: baterie i akumulatory ołowiowe, niklowo-kadmowe)

16 08

Zużyte katalizatory

16 08 01

Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę ( z wyłączeniem katalizatorów zanieczyszczonymi substancjami niebezpiecznymi)

16 11

Odpady z okładzin piecowych i materiały ogniotrwałe

16 11 02

Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych niezawierające substancji niebezpiecznych

16 11 04

Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych niezawierające substancji niebezpiecznych

16 11 06

Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych niezawierające substancji niebezpiecznych

16 80

Odpady różne

16 80 01

Magnetyczne i optyczne nośniki informacji

16 81

Odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych

16 81 02

Odpady niewykazujące właściwości niebezpiecznych

16 82

Odpady powstałe w wyniku klęsk żywiołowych

16 82 02

Odpady niewykazujące właściwości niebezpiecznych

17

Odpady z budowy remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)

17 01

Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02

Gruz ceglany

17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia niezawierających substancji niebezpiecznych

17 01 80

Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 81

Odpady z remontów i przebudowy dróg

17 01 82

Inne niewymienione odpady

17 02

Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych

17 02 01

Drewno

17 02 02

Szkło

17 02 03

Tworzywa sztuczne

17 03

Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych

17 03 80

Odpadowa papa

17 04

Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali

17 04 05

Żelazo i stal

17 04 07

Mieszaniny metali

17 04 11

Kable niezawierające ropy naftowej, smoły i innych substancji niebezpiecznych

17 05

Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania

17 05 04

Gleba i ziemia, w tym kamienie niezawierające substancji niebezpiecznych

17 05 06

Urobek z pogłębienia niezawierający i niezanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi

17 05 08

Tłuczeń torowy (kruszywo) niezawierający substancji niebezpiecznych

17 06

Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest

17 06 04

Materiały izolacyjne niezawierające azbestu oraz substancji niebezpiecznych

17 09

Inne odpady z budowy i remontów

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu niezawierające rtęci, PCB oraz substancji niebezpiecznych

19

Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych

19 01

Odpady z termicznego przekształcania odpadów

19 01 14

Popioły lotne niezawierające substancji niebezpiecznych

19 01 16

Pyły z kotłów niezawierające substancji niebezpiecznych

19 03

Odpady stabilizowane lub zestalone (1)

19 03 05

Odpady stabilizowane niezawierające odpadów niebezpiecznych częściowo (2) stabilizowanych

19 03 07

Odpady zestalone niezawierające odpadów niebezpiecznych

19 04

Odpady zeszklone i z procesów zeszkliwiania

19 04 01

Zeszklone odpady

19 05

Odpady z tlenowego rozkładu odpadów stałych (kompostowania)

19 05 01

Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych

19 05 03

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)

19 05 99

Pozostałe niewymienione odpady (wyłączając: nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego)

19 08

Odpady z oczyszczalni ścieków nieujęte w innych grupach

19 08 02

Zawartość piaskowników

19 08 05

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe

19 09

Odpady z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych

19 09 01

Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki

19 09 04

Zużyty węgiel aktywny

19 09 05

Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne

19 09 99

Pozostałe niewymienione odpady (wyłączając: osady z klarowania wody; osady z dekarbonizacji wody; roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych)

19 10

Odpady z rozdrabniania odpadów zawierających metale

19 10 01

Odpady żelaza i stali

19 10 02

Odpady metali nieżelaznych

19 11

Odpady z regeneracji olejów

19 11 99

Odpady z regeneracji olejów (wyłączając: zużyte filtry olejowe; kwaśne smoły; uwodnione odpady ciekłe; alkaliczne odpady z oczyszczania paliw; osady z zakładowych oczyszczalni ścieków; odpady z oczyszczania gazów odlotowych)

19 12

Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nieujęte w innych grupach

19 12 01

Papier i tektura

19 12 02

Metale żelazne

19 12 03

Metale nieżelazne

19 12 04

Tworzywa sztuczne i guma

19 12 05

Szkło

19 12 07

Drewno nie zawierające substancji niebezpiecznych

19 12 08

Tekstylia

19 12 12

Inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów niezawierające odpadów niebezpiecznych

19 13

Odpady z oczyszczalni gleby, ziemi i wód podziemnych

19 13 02

Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi niezawierające substancji niebezpiecznych

20

Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

20 01

Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)

20 01 01

Papier i tektura

20 01 10

Odzież

20 01 11

Tekstylia

20 01 28

Farby, tusze farny drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice niezawierające substancji niebezpiecznych

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne niezawierające rtęci, freonów i niezawierające składników niebezpiecznych

20 01 38

Drewno niezawierające substancji niebezpiecznych

20 01 39

Tworzywa sztuczne

20 01 80

Środki ochrony roślin nie zawierające środków ochrony roślin I i II klasy toksyczności

20 01 99

Pozostałe niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (wyłączając: szkło; odpady kuchenne ulegające biodegradacji; rozpuszczalniki; kwasy; alkalia; odczynniki fotograficzne; środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności; lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć; urządzenia zawierające freony; oleje i tłuszcze; detergenty; leki; baterie i akumulatory; metale; odpady zmiotek wentylacyjnych)

20 02

Odpady z ogrodów i parków ( w tym z cmentarzy)

20 02 02

Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03

Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03

Inne odpady komunalne

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

  1. Procesy stabilizowania zmieniają niebezpieczne własności składników odpadów, a przez to przekształcają odpady niebezpieczne w inne niż niebezpieczne. Procesy zestalania zmieniają tylko stan fizyczny odpadów poprzez zastosowanie dodatków (np. przekształcają odpady ciekłe w stałe), nie zmieniając chemicznych własności odpadów.

  2. Odpady uważa się za częściowo stabilizowane, jeśli po procesie stabilizowania składniki niebezpieczne, które nie zmieniły się całkowicie w składniki bezpieczne, można uwalniać do środowiska w krótkim, średnim lub długim horyzoncie czasowym.

Pełny katalog odpadów pod adresem:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011121206